naše služby

Reality

Realitní činnost naší společnosti je především zaměřena na oblast Jihočeského a Západočeského kraje, zejména okresů Strakonice, Písek, Prachatice, Klatovy. Samozřejmou součástí naší realitní činnosti je také rozsáhlá inzerce, kterou provádíme v nejrůznějších veřejných médiích - tisk, rozhlas, internet.

Dále poskytujeme všem našim klientům kompletní služby, spojené s převodem vlastnického či jiného práva k nemovitostem, poradu ohledně daní z převodu nemovitosti či daně ze zisku, apod. V rámci naší činnosti spolupracujeme s renomovanými advokátními kancelářemi a notáři - např. renomovaná advokátní kancelář JUDr. Jiří Šmrha ml. (Plánkova 600, Strakonice), notář Mgr. Ladislav Černý, Strakonice apod.

Znalecká činnost

V rámci naší činnosti spolupracujeme s řadou soudních znalců v oboru Ekonomika, ceny a odhady nemovitostí a staveb - např. Ing. Petr Pokorný, Č. Budějovice, p. Jiří Panuška, Strakonice, p. Ladislav Hadraba, Strakonice, Ing. Jablonský, Písek.

Pracovník naší kanceláře - p. Štěpán Kučera je pak soudním znalcem jmenovaným předsedou Krajského soudu v Českých Budějovicích pro obor Ekonomika, Ceny a odhady věcí movitých. Oceňuje tedy vybavení domácností a kanceláří, stroje, vozidla a to pro účely soudních a exekučních řízení, veřejných dražeb, účetních transakcí, dědictví atd.

oddlužení (insolvence)

Naše poradenská společnost STET s.r.o. nabízí svým klientům poradenství v rámci insolvenčního řízení (upraveno zákonem č. 182/2006 Sb. v platném znění - zákon o úpadku a způsobech jeho řešení). Ve většině případů se jedná o způsob řešení úpadku oddlužením dlužníka, a to většinou formou oddlužení plněním splátkového kalendáře, kdy po přednostních srážkách ze mzdy po dobu pěti let zaplatí dlužník minimálně 30% součtu svých závazků a poté je mu soudem zbytek dluhů tzv. odpuštěn. Ode dne návrhu na insolvenční řízení se pak všechna případná exekuční či jiná soudní civilní řízení tzv. přerušují, další výhodou je, že se většinou zastavuje běh všech sankcí vyplývajících ze všech dluhů dlužníka.

Tento dnes hojně používaný, až módní institut "oddlužení" však v sobě skrývá řadu úskalí, problémů a jen menší část dlužníků dosáhne shora uvedeného odpuštění zbytku dluhů. Všechny insolvenční soudy (věcně a místně příslušný je vždy Krajský soud podle bydliště dlužníka) jsou dnes návrhy na oddlužení zahlceny a snaží se tak počty řízení eliminovat výzvami dlužníkům na doplnění návrhů (ve zkrácených lhůtách 7 dnů) a pak následně tyto návrhy pokud možno zamítat.

Celé insolvenční řízení je pak ze zákona ve vztahu ke všem účastníkům dosti přísné, většinou neodpouští zmeškání lhůt, a to ani věřitelům. Návrhy na oddlužení mají striktně předepsanou formu, musí být podávány na k tomu určených formulářích, musí obsahovat mnoho údajů a navíc návrhy musí mít předepsané přílohy: výpis z rejstříku trestů, podrobný seznam závazků, seznam movitého i nemovitého majetku, listiny prokazující dlužníkův majetek (výpisy z Katastru nemovitostí, kopie Technických průkazů apod.), znalecké posudky na nemovitosti event. na zastavený movitý majetek, potvrzení o všech příjmech za poslední 3 roky, potvrzení o příjmech manžela či druha dlužníka. V průběhu celého řízení pak dochází k mnoha úkonům, které musí dlužník na podnět insolvenčního správce či soudu splnit, tak aby mu oddlužení formou splátkového kalendáře nebylo zrušeno.

Proto doporučujeme všem, kteří se ocitli v tíživé finanční situaci a chtějí využít institutu oddlužení či konkurzu, aby nás po předchozí domluvě termínu schůzky navštívili, a naši odborní pracovníci jim na první bezplatné schůzce sdělí jejich možnosti a případně navrhnou řešení. Záleží jen na Vás, zda chcete svoji finanční situaci opravdu zodpovědně řešit.

Pohledávky

Naším předmětem činnosti je také poradenství v oblasti pohledávek a závazků. Zabýváme se jednak správou souborů pohledávek našich klientů (jak akciových společností tak i fyzických osob), což zahrnuje určení bonity, návrhy řešení a další následné kroky k vymožení pohledávek od všech fyzických i právnických subjektů po celém území České republiky. V rámci této činnosti spolupracujeme jednak s advokátními kancelářemi (např. renomovaná advokátní kancelář JUDr. Jiří Šmrha ml., Plánkova 600, Strakonice), tak také s insolvenčními správci a soudními exekutory (např. Exekutorský úřad Písek - JUDr. Stanislav Pazderka, Exekutorský úřad Č. Budějovice - JUDr. M. Bronec).